Vocab & Grammar

Tổng hợp đầy đủ các dạng bài tập liên từ tiếng Anh kèm đáp án chi tiết

Liên từ trong tiếng Anh có chức năng liên kết các mệnh đề, từ và cụm từ, đóng vai trò quan trọng giúp câu từ thêm trau chuốt. Bạn hãy xem lại kiến thức chi tiết liên từ và sau đó bắt tay ngay vào thực hành những bài tập dưới đây mà Patado đã tổng hợp.

5 phút nắm vững cách sử dụng Linking verb – Liên động từ

I. Kiến thức cần nhớ về liên từ tiếng Anh

Liên từ hay còn gọi là Conjunction được sử dụng để thể hiện mối quan hệ giữa các sự vật trong câu, liên kết các mệnh đề khác nhau với nhau và kết hợp các câu. Liên từ là một chủ điểm quan trọng đi kèm với 9 từ loại trong tiếng Anh (parts of speech)

Vai trò:

 • Liên kết và nối các vế trong câu lại với nhau.
 • Tạo được ý nghĩa hoàn chỉnh, hoặc nối tiếp nghĩa của câu.
 • Để tạo sự nhấn mạnh, hoặc diễn giải những ý nghĩa khác nhau. Tùy thuộc vào nhóm liên từ.

II. Bài tập thực hành liên từ tiếng Anh

1. Khoanh liên từ thích hợp và điền vào chỗ trống.

1. I bring my hat ………………. skates to the rink.

a.so                         b. because                     c. and

2. I wear a hat …………… my head will be safe.

a. or                         b. so                              c. but

3. My friends ……………. I are on a team.

a. and                      b. but                             c. because

4. We like to play ……………. it is fun.

a. and                      b. but                             c. because

5. The puck will slide ……………. fly into the net.

a. so                        b. or                               c. but

6. The puck goes in …………….. I hit it hard.

a. because              b. but                              c. or

7. I like to play …………… it is cold.

a. so                        b. or                               c. but

Bài tập liên từ tiếng Anh

2. Điền vào chỗ trống liên từ thích hợp: but, and, so, yet, for, or, nor?

1. My father didn’t bring the mail, …………… did my mother.

2. Julia loves dancing ……………… she hates to sing

3. This is a very expensive resort, ……………….. only rich people come here .

4. Peter was able to pass the test, ………………. he is a good student.

5. Some students missed the bus today, …………………… they were not late for school

6. You can have a cup of coffee, ……………………you can drink some tea .

7. I didn’t go to work yesterday, ……………….. I had a fever .

8. Stop talking ……………… I will send you out of class.

9. Mrs. Smith sat outside, ……………….she could enjoy the sun.

10. Alexander wanted to buy a new jacket, …………………… he didn’t have enough money.

Liên từ tiếng Anh là gì? Định nghĩa, phân loại và cách sử dụng

3. Khoanh tròn liên từ phù hợp để điền vào chỗ trống.

1. Butterflies are insects, ……………….. they are so beautiful.

a. yet               b. for so patterns                 c. so

2.The wings of a butterfly are of different colors ……………… pattrems

a. but               b. and                                  c. yet

3. They are found worldwide, ……………… not in the continent of Antartica

a. so                b. nor                                   c . but

4. A butterfly’s life cycle is made up of egg, larva, pupa …………….. the adult.

a. or                 b. and                                  c. so

5. The caterpillar grows really fast, …………………. it eats all the time.

a. nor               b. but                                   c. for

6. A chrysalis is mostly green …………………. brown.

a. so                b. for                                     c. or

7. A butterfly is sometimes called an imago ………………… an adult

a. or                 b. nor                                    c. or

Bài tập liên từ tiếng Anh

4. Điền so or or để hoàn thành câu.

1. My room was very messy …………….. I cleaned it up.

2. You can buy lunch at school,……………. you can pack it at home . we can go

3. We can have a picnic in the park, ……………. we can go to the beach

4. I finished doing my homework, …………….. I can go play now.

5. Does Pam want to draw, ……………….. does she want to paint?

6. He blew the balloon up too much, ……………….. it popped

7. The rollercoaster was extremely scary, …………….. everyone closed their eyes and screamed.

Những kiến thức quan trọng về tính từ sở hữu trong tiếng Anh

5. Chọn liên từ hợp lý nhất để điền vào chỗ trống.

1. We wake up early, ………………. go to the car.

a. so                     b.or                      c. and

2. My mom drives us to the park, ……………… we can see the hot air balloons.

a. or                     b. so                     c. but

3. The balloons are sitting on the ground, ………………… the race hasn’t started yet.

a. because          b. before               c. or

4. The balloons have to be filled with air ………………. the race can start.

a. because          b. before               c. but

5. We watch the balloons for a while, ………………… then they fly far away

a. so                    b. but                    c. because

Bài tập liên từ tiếng Anh

III. Đáp án bài tập liên từ

1.

 1. c. and
 2. b. so
 3. a. and
 4. c. because
 5. b. or
 6. a. because
 7. c. but

2. 

 1. My father didn’t bring the mail, ……so……… did my mother.
 2. Julia loves dancing ……but………… she hates to sing
 3. This is a very expensive resort, ………so……….. only rich people come here .
 4. Peter was able to pass the test, ………for………. he is a good student.
 5. Some students missed the bus today, …………but………… they were not late for school
 6. You can have a cup of coffee, ………or……………you can drink some tea .
 7. I didn’t go to work yesterday, ……for………….. I had a fever .
 8. Stop talking …or…………… I will send you out of class.
 9. Mrs. Smith sat outside, ……so………….she could enjoy the sun.
 10. Alexander wanted to buy a new jacket, …………but………… he didn’t have enough money.

3. 

 1. a
 2. b
 3. c
 4. b
 5. c
 6. c
 7. a

4.

 1. My room was very messy ………so…….. I cleaned it up.
 2. You can buy lunch at school,……or………. you can pack it at home . we can go
 3. We can have a picnic in the park, ………or……. we can go to the beach
 4. I finished doing my homework, ………so…….. I can go play now.
 5. Does Pam want to draw, ……or……. does she want to paint?
 6. He blew the balloon up too much, …………so…….. it popped
 7. The rollercoaster was extremely scary, ……so……….. everyone closed their eyes and screamed.

5. 

 1. c
 2. b
 3. a
 4. b
 5. c

Trên đây, Patado đã chia sẻ một số dạng bài tập liên từ tiếng Anh, bạn hãy xem lại kiến thức lý thuyết, làm bài tập và đối chiếu lại đáp án nhé.

Nếu trong quá trình học tập có bất cứ điều gì không hiểu, bạn có thể liên hệ với Patado để được hỗ trợ và nhận tư vấn các khóa học và lộ trình học tập phù hợp.

Theo dõi và cập nhật các bài viết bổ ích khác từ Patado nhé!

Rate this post
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay