Vocab & Grammar

[ HOT ] Từ vựng chủ đề về ngày nhà giáo VIỆT NAM 20-11 và những lời chúc ý nghĩa

Ngày 20-11 là ngày cả nước Việt Nam hướng về các thầy cô giáo, những người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày “tôn sư trọng đạo” nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành giáo dục. Hôm nay Patado sẽ giới thiệu cho các bạn từ vựng tiếng Anh về chủ đề này sẽ là nguồn tài liệu và vốn từ đắt giá cho những tấm thiệp viết bằng ngoại ngữ thật ấn tượng trao tay cùng đóa hoa rực rỡ thể hiện lòng biết ơn tới thầy cô giáo.

Từ vựng chủ để Nhạc Rap bạn nên biết nếu muốn thành Rapper

Từ vựng chử đề bầu cử Tổng Thống thứ 46 hot nhất năm 2020

Trong ngày này, các học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà cho các Thầy Cô giáo. Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục. Đây cũng là ngày để các bạn học sinh, sinh viên gửi lời tri ân tới thầy cô – là những người cha, mẹ thứ hai của mình. Patado sẽ tặng bạn từ vựng về chủ đề thầy cô giáo, trường lớp và những lời chúc 20-11 bằng tiếng Anh gửi tới thầy cô thay lời cảm ơn sâu sắc nhất.

1. Tổng hợp các từ vựng về chủ đề Thầy cô giáo, trường lớp

Dưới đây là danh sách các từ vựng mà Patado đã chuẩn bị cho các bạn:

 1. Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
 2. Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate  /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ
 3. Class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər /: thầy cô
 4. Classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớp
 5. College /ˈkɑːlɪdʒ /: cao đẳng
 6. Credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
 7. Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)
 8. Mark /mɑːrk/, score /skɔː / chấm điểm
 9. Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)
 10. Theme /θiːm /: chủ điểm
 11. Topic /ˈtɑːpɪk/: chủ đề
 12. Technology /tekˈnɑːlədʒi /: công nghệ
 13. Tutorial /tuːˈtɔːriəl /: dạy thêm, học thêm
 14. Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo
 15. Teacher training /ˈtiːtʃər  ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viên
 16. Distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo từ xa
 17. Vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : đào tạo nghề
 18. Evaluation /ɪˈvæljueɪt/, measurement /ˈmeʒərmənt/: đánh giá
 19. Mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số
 20. Class management /klæs ˈmænɪdʒmənt /: điều hành lớp học
 21. Pass /pæs /: điểm trung bình
 22. Credit / ˈkredɪt/: điểm khá
 23. Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi
 24. High distinction /haɪ  dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc
 25. Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin nghỉ (học, dạy)
 26. University /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /, college /ˈkɑːlɪdʒ /, undergraduate /ˌʌndərˈɡrædʒuət/: đại học
 27. Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văn
 28. Geography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lý
 29. Teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy học
 30. Pass (an exam) /pæs/: đỗ
 31. Class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờ
 32. Take /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thi
 33. Realia /reɪˈɑːliə /: giáo cụ trực quan
 34. Civil education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn /, civics /ˈsɪvɪks /: giáo dục công dân
 35. Continuing education /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn /: giáo dục thường xuyên
 36. Course ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tử
 37. Course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
 38. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
 39. Tutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm
 40. Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting  teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: giáo viên thỉnh giảng
 41. Homework /ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về nhà
 42. Lesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo án
 43. Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinh
 44. Conduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểm
 45. President /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
 46. School records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl  ˈrekərd bʊk/: học bạ
 47. Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu
 48. Performance /pərˈfɔːrməns /: học lực
 49. Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ
 50. Teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên
 51. Science (pl. sciences) /ˈsaɪəns /: khoa học tự nhiên (môn học)
 52. Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trường
 53. Test /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra
 54. Accredit /əˈkredɪt/, accreditation /əˌkredɪˈteɪʃn/: kiểm định chất lượng
 55. Poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp loại hs)
 56. Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá
 57. Skill /skɪl/: kỹ năng
 58. Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệp
 59. Certificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phát bằng
 60. Nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm non
 61. Kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/, pre-school /prɪ skuːl/: mẫu giáo
 62. Research /rɪˈsɜːrtʃ /, research work /rɪˈsɜːrtʃ wɜːrk /: nghiên cứu khoa học
 63. Break / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ)
 64. Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hè
 65. Extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóa
 66. Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /; số lượng học sinh nhập học
 67. Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập học
 68. Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /: phát triển chuyên môn
 69. District department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn / phòng giáo dục
 70. Teaching /ˈtiːtʃɪŋ / staff room /stæf ruːm /: phòng nghỉ giáo viên
 71. Department of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng đào tạo
 72. Hall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thống
 73. Learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương pháp lấy người học làm trung tâm
 74. Cheating /tʃiːtɪŋ/ (in exams): quay cóp (trong phòng thi)
 75. Student management /ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt /: quản lý học sinh
 76. Post graduate /poʊst ˈɡrædʒuət/: sau đại học
 77. Prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (việc làm của giáo viên)
 78. Textbook /ˈtekstbʊk /: sách giáo khoa
 79. School-yard /skuːl jɑːrd /: sân trường
 80. Provincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: sở giáo dục
 81. Master /ˈmæstər /: thạc sĩ
 82. Education inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /: thanh tra giáo dục
 83. Group work /ɡruːp wɜːrk/: theo nhóm
 84. Physical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/: thể dục
 85. Best students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học sinh giỏi
 86. University/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
 87. High school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPT
 88. Final exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp
 89. Objective test /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệm
 90. Subjective test /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luận
 91. Candidate /ˈkændɪdət /: thí sinh
 92. Practice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hành
 93. Practicum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)
 94. Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợp
 95. Ph.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /), doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ
 96. Class /klæs /, class hour /klæs ˈaʊər/, contact hour /  ˈkɑːntækt  ˈaʊər/: tiết học
 97. Primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học
 98. Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl  /: trung học cơ sở
 99. Upper-secondary school /ˈʌpər  ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
 100. Day school /deɪ skuːl/: trường bán trú
 101. State school /steɪt skuːl/ college /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường công lập
 102. Boarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trú
 103. Private school /ˈpraɪvət skuːl/ /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường tư thục
 104. Director of studies /dəˈrektər əv ˈstʌdiz/: trưởng phòng đào tạo
 105. Fail (an exam) /feɪl /: trượt
 106. Optional /ˈɑːpʃənl /: tự chọn
 107. Elective /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộc
 108. Socialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: xã hội hóa giáo dục
 109. Cut class /kʌt klæs/ (v): trốn học
 110. Play truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) : trốn học
 111. Complementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / : bổ túc văn hóa
 112. Junior colleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/ : Trường cao đẳng
 113. Candidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /: Phó Tiến sĩ
 114. Service education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: Tại chức
 115. Post-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/ : nghiên cứu sinh
 116. Research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa học
 117. Drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học sinh bỏ học
 118. Drop-outs /drɑːp aʊts/ : bỏ học
 119. Exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tập
 120. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
 121. Mark /mɑːrk /; score /skɔː /: chấm bài, chấm thi
 122. Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục
 123. Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp
 124. Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môn
 125. Syllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): chương trình (chi tiết)
 126. Venerable: đáng kính
 127. Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)

Xem thêm: Tổng hợp về từ vựng IELTS mẹo dùng và phương pháp học

2. Những lời chúc các Thầy Cô bằng tiếng Anh nhân ngày 20-11

Để tạo nên những lời chúc tiếng Anh ý nghĩa nhất dành cho các thầy cô giáo nhân dịp lễ 20-11, Patado đã giúp bạn tổng hợp một số lời chúc hay và ý nghĩa nhất dưới đây. Đây sẽ là món quà đặc biệt ý nghĩa để gửi đến các Thầy Cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam .

► A great thanks to you! You are our teachers who give us recommendations and dreams to build our life.
Dịch: Xin  cảm ơn Thầy Cô –  Người đã đem đến cho chúng em những lời khuyên, những mơ ước để chúng em xây đắp cuộc đời.
 I wish that I could show my gratitude to you. However it is hard to express by speech. I just hope this little card can show a part of my warmest appreciation from the bottom of my heart
Dịch: Ước gì em có thể bày tỏ lòng biết ơn vô vàn của em đối với Thầy. Nhưng thật khó để thốt nên lời,  em chỉ mong rằng tấm thiệp này sẽ thay em bày tỏ phần nào sự biết ơn sâu sắc từ đáy lòng em gửi đến Thầy.
► Teachers! It is not only on November 20th that I remember you. For me, every day is November 20th. I wish you would be happy forever and be proud of your students. 
Dịch: Thầy ơi! Không phải chỉ có ngày 20-11 con mới nhớ đến Thầy. Mà đối với con, ngày nào cũng đều là 20 -11. Con kính chúc Thầy mãi vui tươi, hạnh phúc và hãnh diện bên những học sinh của mình.
► On occasion of Vietnam Teacher’s Day, I wish you and your family a good health, happiness and success in your life.
Dịch: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Kính chúc Thầy Cô và gia đình được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc luôn thành đạt trong cuộc sống.
► The further I am away from you, the more I think about you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. Wish you a good health, peace and happiness.
Dịch: Càng đi xa, em càng nghĩ nhiều hơn về Thầy (Cô). Những lời Thầy (Cô) dạy bảo chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí em. Chúc Thầy (Cô) luôn mạnh khỏe, bình an và mãi hạnh phúc.
Những lời chúc mừng ngày Nhà giáo bằng tiếng Anh này sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng các Thầy Cô giáo nhân dịp 20/11.
Những chia sẻ trên đây về từ vựng và những lời chúc bằng tiếng Anh chủ đề 20 – 11 cũng chính là món quà nhỏ giúp các bạn thể hiện tấm lòng với thầy cô giáo nhân ngày lễ tôn vinh quan trọng này. Patado xin kính chúc các nhà giáo sức khỏe dồi dào và ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp ươm mầm măng non cho đất nước.
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay