Vocab & Grammar

Tranh luận bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020: Nâng cao khả năng học Tiếng Anh qua cuộc tranh đấu giữa Donald Trump và Joe Biden

Bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 46 đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của rất nhiều người. Để hiểu rõ hơn quan điểm của 2 ứng cử viên, hãy cùng Patado xem qua những câu nói kinh điển trong màn tranh luận căng thẳng giữa Tống Thống thứ 45 Donald J. Trump và Phó Tổng Thống Joe Biden và học Tiếng Anh chủ đề Bầu cử Tổng thống cùng Patado ngay nhé!

Từ vựng chủ đề bầu cử tổng thống thứ 46 hot nhất năm 2020

Từ vựng chủ để Nhạc Rap bạn nên biết nếu muốn thành Rapper

Phương pháp ghi nhớ từ vựng hiệu quả

I, Quan điểm của 2 vị tổng thống về: 

1, Cuộc chiến Covid

 • Donald Trump: 
  There was a very big spike in Texas. It’s now gone. There was a very big spike in Arizona. It’s now gone. And there was some spikes and surges and other places, they will soon be gone. We have a vaccine that’s coming. It’s ready. It’s going to be announced within weeks. And it’s going to be delivered. We have Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine.

Có một sự gia tăng rất lớn người bệnh ở Texas. Bây giờ nó đã biến mất. Có một sự đột biến rất lớn ở Arizona. Bây giờ nó đã biến mất. Và đã có một số người bệnh tăng đột biến và những nơi khác, chúng sẽ sớm biến mất thôi. Chúng tôi có một loại vắc-xin sắp ra đời. Nó đã sẵn sàng. Nó sẽ được công bố trong vòng vài tuần. Và nó sẽ được giao. Chúng tôi có Chiến dịch Thần tốc, nó sẽ được quân đội sẽ phân phối vắc-xin.

 • Joe Biden: 
  The expectation is we’ll have another 200,000 Americans dead between now and the end of the year. If we just wore these masks, the president’s own advisors have told him, we can save  100,000 lives. And we’re in a circumstance where the president thus far and still has no plan, no comprehensive plan.

Dự đoán từ nay đến cuối năm nay chúng ta sẽ có thêm 200.000 người Mỹ chết. Nếu chúng tôi chỉ đeo những chiếc mặt nạ này, các cố vấn của chính tổng thống đã nói với ông Trump, chúng tôi có thể cứu 100.000 mạng sống. Và chúng ta đang ở trong hoàn cảnh mà cho đến nay tổng thống vẫn không có kế hoạch, không có kế hoạch toàn diện.

 • Joe Biden: 
  The fact is that when we knew it was coming, when it hit, what happened? What did the President say? He said, “Don’t worry. It’s going to go away. It’ll be gone by Easter. Don’t worry. Warm weather. Don’t worry. Maybe inject bleach.” He said he was kidding when he said that, but a lot of people thought it was serious. A whole range of things the President has said, even today, he thinks we are in control. We’re about to lose 200,000 more people.

Thực tế là khi chúng ta biết dịch bệnh đang bùng phát, khi nó ập đến, điều gì đã xảy ra? Tổng thống nói gì? Anh ấy nói, “Đừng lo lắng. Nó sẽ biến mất. Nó sẽ biến mất vào Lễ Phục sinh. Đừng lo lắng. Thời tiết ấm áp. Đừng lo lắng. Có thể là tiêm thuốc tẩy ”. Anh ấy nói rằng anh ấy đang đùa khi anh ấy nói điều đó, nhưng rất nhiều người cho rằng nó là nghiêm trọng. Tổng thống đã nói rất nhiều điều, thậm chí cho đến hôm nay, ông ấy nghĩ rằng chúng ta đang trong tầm kiểm soát. Chúng ta sắp mất thêm 200.000 người.

Xem thêm:Từ vựng IELTS theo chủ đề

 • Donald Trump: 
  Look, perhaps just to finish this, I was kidding on that, but just to finish this, when I closed he said I shouldn’t have closed. And that went on for months. Nancy Pelosi said the same thing. She was dancing on the streets in Chinatown, in San Francisco. But when I closed, he said, “This is a terrible thing, you xenophobic.” I think he called me racist even, because I was closing it to China. Now he says I should have closed it earlier. Joe, it doesn’t.

Nghe này, có lẽ chỉ để kết thúc chuyện này, tôi đã đùa về điều đó, nhưng để kết thúc việc này, khi tôi đóng cửa, anh ấy nói tôi không nên đóng. Và điều đó đã diễn ra trong nhiều tháng. Nancy Pelosi (Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ) cũng nói như vậy. Cô ấy đang khiêu vũ trên đường phố ở Chinatown, ở San Francisco. Nhưng khi tôi đóng cửa, anh ta nói, “Đây là một điều khủng khiếp, bạn bài ngoại (không tin tưởng).” Tôi nghĩ anh ấy thậm chí còn gọi tôi là phân biệt chủng tộc, bởi vì tôi đã đóng cửa với Trung Quốc. Bây giờ anh ấy nói tôi nên đóng nó sớm hơn. Joe phải không.

2, Quan hệ Mỹ và Trung Quốc

 • Donald Trump: 
  China pays 28 billion, and you know what they did to pay it, Joe? They devalued their currency and they also paid up, and you know got the money? Our farmers, our great farmers, because they were targeted. You never charged them anything. Also, I charged them 25% on dumped steel, because they were killing our steel industry. We were not going to have a steel industry.

Trung Quốc trả 28 tỷ, và bạn biết họ đã làm gì để trả số tiền đó không, Joe? Họ phá giá tiền tệ của họ và họ trả tiền, và bạn biết họ đã nhận được tiền không? Nông dân của chúng ta, những nông dân vĩ đại của chúng ta, bởi vì họ đã bị nhắm là mục tiêu. Bạn không bao giờ tính phí họ bất cứ điều gì. Ngoài ra, tôi tính phí Trung Quốc 25% đối với thép bán phá giá, bởi vì họ đang giết chết ngành thép của chúng ta. Chúng ta sẽ không có một ngành công nghiệp thép.

 • Joe Biden: 
  What I’d make China do is play by the international rules, not like he has done. He has caused the deficit of the China to go up, not down, with China, up, not down. We are making sure that in order to do business in China, you have to give all your intellectual property. You have to have a partner in China. It’s 51%, we would not do that at all.

Những gì tôi muốn Trung Quốc làm là chơi theo luật lệ quốc tế, chứ không phải như anh ấy đã làm. Ông đã làm cho thâm hụt của Trung Quốc tăng lên chứ không phải giảm, với Trung Quốc, tăng chứ không phải giảm. Chúng tôi đảm bảo rằng để kinh doanh ở Trung Quốc, bạn phải cung cấp tất cả tài sản trí tuệ của mình. Bạn phải có một đối tác ở Trung Quốc. Đó là 51%, chúng tôi sẽ không làm điều đó.

>>> Xem thêm từ vựng IELTS chủ đề Crime 

3, An ninh quốc gia

 • Joe Biden: 
  I made it clear and I asked everyone else to take the pledge. I made it clear that any country, no matter who it is, that interferes in American elections will pay a price. They will pay a price. And it’s been overwhelmingly clear this election — I won’t even get into the last one — this election, that Russia has been involved, China’s been involved to some degree, and now we learn that Iran is involved. They will pay a price if I’m elected. They’re interfering with American sovereignty. That’s what’s going on right now. They’re interfering with American sovereignty.

Tôi đã nói rõ và tôi đã yêu cầu mọi người khác cam kết. Tôi đã nói rõ rằng bất kỳ quốc gia nào, bất kể là ai, can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ đều sẽ phải trả giá. Họ sẽ phải trả giá. Và cuộc bầu cử này đã quá rõ ràng – tôi thậm chí sẽ không tham gia cuộc bầu cử cuối cùng – cuộc bầu cử này, Nga đã tham gia, Trung Quốc đã tham gia ở một mức độ nào đó và bây giờ chúng ta biết rằng Iran cũng tham gia. Họ sẽ phải trả giá nếu tôi đắc cử. Họ đang can thiệp vào chủ quyền của Mỹ. Đó là những gì đang diễn ra ngay bây giờ. Họ đang can thiệp vào chủ quyền của Mỹ.

 • Joe Biden: 
  And to the best of my knowledge, I don’t think the President has said anything to Putin about it. I don’t think he’s talking to them a lot. I don’t think he’s said a word. I don’t know why he hasn’t said a word to Putin about it, and I don’t know what he has recently said, if anything, to the Iranians. My guess is he’d probably be more outspoken with regard to the Iranians.

Và theo hiểu biết tốt nhất của tôi, tôi không nghĩ rằng Tổng thống đã nói bất cứ điều gì với Putin về điều đó. Tôi không nghĩ rằng anh ấy đang nói chuyện với họ nhiều. Tôi không nghĩ rằng anh ấy đã nói một lời. Tôi không biết tại sao ông ấy không nói một lời nào với Putin về điều đó, và tôi không biết gần đây ông ấy đã nói gì, nếu có, với Iran. Tôi đoán là anh ấy có lẽ sẽ thẳng thắn hơn đối với người Iran.

>>> Đừng bỏ lỡ: Từ vựng IELTS chủ đề Education

 • Donald Trump: 
  Well, let me respond to the first part, as Joe answered. Joe got $3.5 million from Russia and it came through Putin, because he was very friendly with the former mayor of Moscow and it was the mayor of Moscow’s wife. And you got $3.5 million. Your family got $3.5 million. And someday you’re going to have to explain, why did you get three and a half? I never got any money from Russia. I don’t get money from Russia.

Vâng, hãy để tôi trả lời phần đầu tiên, như Joe đã trả lời. Joe đã nhận được 3,5 triệu đô la từ Nga và số tiền này thông qua Putin, vì ông rất thân thiện với cựu thị trưởng Moscow và đó là vợ của thị trưởng Moscow. Và bạn có 3,5 triệu đô la. Gia đình bạn có 3,5 triệu đô la. Và một ngày nào đó, bạn sẽ phải giải thích, tại sao bạn lại nhận được 3 triệu rưỡi? Tôi chưa bao giờ nhận được tiền từ Nga. Tôi không nhận được tiền từ Nga.

 • Donald Trump: 
  They both want you to lose because there has been nobody tougher to Russia between the sanctions, nobody tougher than me on Russia, between the sanctions, between all of what I’ve done with NATO. I’ve got the NATO countries to put up an extra $130 billion going to $420 billion a year. That’s to guard against Russia. I sold, while he was selling pillows and sheets, I sold tank busters to Ukraine. There has been nobody tougher on Russia than Donald Trump.

Cả hai đều muốn bạn thua vì không có ai cứng rắn hơn với Nga giữa các lệnh trừng phạt, không ai cứng rắn hơn tôi với Nga, giữa các lệnh trừng phạt, giữa tất cả những gì tôi đã làm với NATO. Tôi đã yêu cầu các nước NATO chi thêm 130 tỷ đô la, tương đương 420 tỷ đô la mỗi năm. Đó là để đề phòng Nga. Tôi bán, trong khi anh ấy bán gối và ga trải giường, tôi bán xe tăng cho Ukraine. Không ai cứng rắn với Nga hơn Donald Trump.

II, Từ vựng về Bầu cử Tổng thống

Vote: bầu cử

Voter: cử tri

Electorate: Cử tri

Incumbent: Người đương nhiệm

Citizenship: quyền công dân

Incumbency: nhiệm kỳ

Politician: chính trị gia

Congress: quốc hội

Ballot: Phiếu bầu

Poll: Sự bầu cử, cuộc điều tra dư luận

candidate list: danh sách ứng cử viên

Ballot Box: Hòm phiếu

Bipartisan: Lưỡng đảng

Constitution: Hiến pháp

Democracy: Chế độ dân chủ

Dictatorship: Ché độ độc tài

Republic: Chế độ cộng hòa

Monarchy : Chế độ quân chủ

Election: Cuộc bầu cử

Regime: Chế độ

Plebiscite: trưng cầu dân ý

Watchdog: cơ quan theo dõi nhằm phát hiện gian lận

Member of Parliament: nghị sĩ quốc hội

Monarchy: chế độ quân chủ, nền quân chủ

Nominee: người được bổ nhiệm, người được đề cử

Opposition: phe đối lập

Patriot: nhà yêu nước

Policy: chính sách

Poling station: điểm bỏ phiếu

President: tổng thống

Propaganda: chiến dịch truyền thông

Queen: nữ hoàng

Referendum: cuộc trung cầu dân ý

Veto: quyền phủ quyết

Xem thêm: Từ vựng IELTS chủ đề Advertising

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn vốn từ vựng liên quan đến chủ đề bầu cử. Đừng quên tham khảo tại website của Patado để biết thêm nhiều từ vựng hay khác nhé. Chúc bạn học tốt

Rate this post
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay