Vocab & Grammar

Từ vựng IELTS đẳng cấp chủ đề Clothes

Đến với cuộc thi IELTS mỗi người đều có những mục đích của riêng mình tuy nhiên bạn đều cần phải xác định được thời điểm phù hợp cũng như lộ trình chính xác cho bản thân. Ngoài việc nắm chắc ngữ pháp, bạn phải có vốn từ vựng IELTS. Bài viết hôm nay Patado sẽ giới thiệu tới bạn đọc bộ từ vựng IELTS đẳng cấp chủ đề Clothes.

Trọn bộ từ vựng IELTS theo chủ đề phổ biến nhất năm 2021
Từ vựng chủ đề Physical Appearance 

I. Từ vựng IELTS Topic Clothes

to be on trend /tə bi ɒn trɛnd/ Theo kịp xu hướng, đúng mốt
casual clothes /ˈkæʒjʊəl kləʊðz/ Quần áo thường ngày, không trang trọng
classic style /ˈklæsɪk staɪl/ Phong cách đơn giản, cổ điển, lịch sự
designer label /dɪˈzaɪnə ˈleɪbl/ Nhãn hiệu thiết kế nổi tiếng
dressed to kill /drɛst  kɪl/ Mặc đẹp tới mức thu hút các ánh nhìn ngưỡng mộ
to dress for the occasion /tə drɛs  ði əˈkeɪʒən/ Ăn mặc phù hợp với sự kiện
fashionable /ˈfæʃnəbl/ Hợp thời trang
fashion house /ˈfæʃən haʊs/ Công ty thời trang cao cấp
fashion icon /ˈfæʃən ˈaɪkɒn/ Một người được coi là biểu tượng thời trang bởi cách ăn mặc của họ
fashion show /ˈfæʃən ʃəʊ/ Một buổi trình diễn thời trang
to get dressed up /tə gɛt drɛst ʌp/ Mặc đẹp (thường để đi chơi hoặc cho những dịp đặc biệt)
to go out of fashion /tə gəʊ aʊt əv ˈfæʃən/ Không hợp thời trang nữa/ lỗi thời
hand-me-downs /ˈhændmiːˈdaʊnz/ Quần áo dùng lại từ anh chị
to have an eye for (fashion) /tə həv ən  fɔː (ˈfæʃən)/ Có mắt thẩm mỹ
to have a sense of style /tə həv ə sɛns əv staɪl/ Có tư duy thời trang tốt, ăn mặc đẹp
the height of fashion /ðə haɪt əv ˈfæʃən/ Rất sành điệu
to keep up with the latest fashion /tə kiːp ʌp wɪð ðə ˈleɪtɪst ˈfæʃən/ Theo kịp với xu hướng thời trang mới nhất
to look good in /tə lʊk gʊd ɪn/ Trông hợp với bộ quần áo đang mặc
to mix and match /tə mɪks ənd mæʧ/ Phối đồ
must-have /mʌsthæv/ Một thứ rất hợp thời trang mà nhiều người muốn có
off the peg /ɒf ðə pɛg/ Quần áo may sẵn
old fashioned /əʊld ˈfæʃənd/ Lỗi thời 
on the catwalk /ɒn ðə ˈkætˌwɔːk/ Trên sàn biểu diễn thời trang
a slave to fashion  sleɪv  ˈfæʃən/ Một tín đồ thời trang
smart clothes /smɑːt kləʊðz/ Lễ phục
to suit someone /tə sjuːt ˈsʌmwʌn/ (quần áo) hợp với ai đó
to take pride in one’s appearance /tə teɪk praɪd ɪn wʌnz əˈpɪərəns/ Chú ý tới vẻ ngoài, cách ăn mặc của người khác
timeless /ˈtaɪmlɪs/ Không bao giờ lỗi mốt
vintage clothes /ˈvɪntɪʤ kləʊðz/ Quần áo mang phong cách cổ điển
well-dressed /wɛldrɛst/ Ăn mặc đẹp

 

từ vựng ielts clothes

Everyday wear /ˈɛvrɪdeɪ weə/ Trang phục hàng ngày
Sportswear /ˈspɔːtsˌweə/ Đồ thể thao
Formal clothes /ˈfɔːməl kləʊðz/ Quần áo trang trọng
Business casual /ˈbɪznɪs ˈkæʒjʊəl/ Quần áo công sở
Used clothes /juːzd kləʊðz/ Quần áo đã qua sử dụng
Trendy clothes /ˈtrɛndi kləʊðz/ Quần áo hợp thời 
Vintage clothes /ˈvɪntɪʤ kləʊðz/ Quần áo cổ điển
Fitted clothes /ˈfɪtɪd kləʊðz/ Quần áo vừa vặn

II. Ví dụ luyện tập chủ đề Clothes

Part 1-style questions

Examiner: Do you enjoy buying clothes?

Pedro: I used to … yes … like most young people I was a bit of a slave to fashion and I’d always have to buy that must-have shirt or pair of shoes … I’m not so bothered now though … I wouldn’t feel comfortable wearing something old fashioned but I’m not as bothered as I used to be about what I wear …

Examiner: What kind of clothes do you like to wear?

Marco: I prefer casual clothes actually … I hate getting dressed up for special occasions … personally I think it’s possible to look good in a pair of jeans … but that’s my opinion … I don’t think my wife would call me a fashion icon that’s for sure …

Examiner: Are there many clothes shops where you live?

Sylvia: Yes … there are lots in my town … apart from the big chain stores we’ve got a couple of really nice shops that sell vintage clothes … old clothes but in a classic style that never really go out of fashion … I love going there …

Part 2-style task

từ vựng ielts clothes

Describe someone you know who dresses well. You should say

  • who they are
  • how you know them
  • what kind of clothes they wear

and say why you like the way they dress.

Tomoko:  I’d like to talk about one of my teachers … Miss Evans … she teaches us English in the school I go to … we always look forward to seeing what she’s going to wear when our lessons start … she’s always very well dressed and takes a lot of pride in her appearance … it’s not that she dresses in very smart clothes … she doesn’t come to school dressed to kill or anything like that … but what she wears really suits her … and she has a great sense of style as well … we often ask her where she gets some of her clothes and most of the time they’re just off the peg … and she says she’s not interested in designer labels or anything like that … she doesn’t seem too concerned about keeping up with the latest fashion … she just wears clothes that are timeless … yes … Miss Evans is the person I think looks great in the clothes she wears …

Part 3-style questions

Examiner: What factors do you think affect the clothes we choose to wear?

Maki: It depends … where we are or where we’re going is a big factor … if you are going out to a club or party you’re going to dress for the occasion … and then there are those who think it’s important to look like they’re on trend … they’ll want to wear the latest fashions … there are lots of factors really …

Examiner: What kind of things determine what is in fashion and what we should be wearing?

Martin: I suppose the big fashion houses and fashion shows must have an effect but the clothes you see on the catwalk don’t always reflect what normal people wear … so I suppose it will be things like what singers are wearing in videos or models are wearing in magazines … that kind of thing …

Examiner: Is it possible to look good without spending lots of money on clothes?

Corinna: I’m sure it is … yes … I suppose it’s about having an eye for what looks good … knowing how to mix and match different items of clothing that go well together … I think you can pick up great bargains in charity shops … sometimes for youngsters even hand-me-downs can look good …

Từ vựng đã có, bài mẫu cũng đã có nhưng như vậy liệu đã đủ ? Chắc chắn là chưa đủ nếu bạn muốn chinh phục chứng chỉ IELTS. Rất nhiều website miễn phí sẽ giúp bạn kiểm tra trình độ của mình thông qua những bài test online. Khi có nguồn tài nguyên dồi dào Patado mang lại cùng sự chăm chỉ của bạn, chúng tôi tin ngày gặt hái kết quả sẽ rất gần.

Nếu có những trăn trở, khúc mắc trong việc xây dựng lộ trình học IELTS, hãy liên hệ với chúng tôi để có lời khuyên hữu ích nhất!

BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay