Vocab & Grammar

80+ Từ vựng IELTS thú vị Topic People, Personality, Character

Chủ đề People, Personality, Character thường sẽ xuất hiện trong phần IELTS Speaking Part 2. Với bài viết sau,Patado sẽ cung cấp cho bạn bộ từ vựng IELTS với hơn 80 từ về topic này. Hãy cùng đón đọc xem bạn sẽ bổ sung được thêm bao nhiêu từ mới cho mình.

Và cũng đừng quên rằng, có rất nhiều chủ đề siêu hay ho mà Patado đã đưa ra, lên website của chúng tôi và tìm hiểu thêm nhé!

Trọn bộ từ vựng IELTS theo chủ đề phổ biến nhất năm 2021
Từ vựng IELTS Newspaper

I. Từ vựng IELTS People

Characteristic  /ˌkærɪktəˈrɪstɪk/
Nét đặc trưng 
Personality  /ˌpɜːsəˈnælɪti/ 
Tính cách 
Innate /ɪˈneɪt/ 
Bẩm sinh 
Charismatic  /ˌkærɪzˈmætɪk/ 
Đức tính gây đươc lòng tin 
Trait  /treɪt/ 
Nét (nét tính cánh)
Up-bringing /ʌpˈbrɪŋɪŋ/
Sự nuôi dưỡng 
Persistent  /pəˈsɪstənt/
Bền bỉ
Discipline  /ˈdɪsɪplɪn/
Sự kỷ luật
Self-esteem /sɛlfɪsˈtiːm/
Tự trọng 
Tendency  /ˈtɛndənsi/ 
Xu hướng
Temperament  /ˈtɛmpərəmənt/ Khí chất 

II. Từ vựng IELTS Personality

to be the life and soul of the party /tə bi ðə laɪf ənd səʊl əv ðə ˈpɑːti/ Người là trung tâm của bữa tiệc
to bend over backwards /tə bɛnd ˈəʊvə ˈbækwədz/ Cố gắng hết mình để hỗ trợ ai đó
broad-minded /brɔːdˈmaɪndɪd/ Đầu óc cởi mở, khoáng đạt
easy-going /ˈiːzɪˌgəʊɪŋ/ Thoải mái, vô tư
extrovert /ˈɛkstrəʊˌvɜːt/ Người hướng ngoại
fair-minded /feəˈmaɪndɪd/ Công bằng, không thiên vị
fun-loving /fʌnˈlʌvɪŋ/ Yêu thích sự vui vẻ
to hide one’s light under a bushel /tə haɪd wʌnz laɪt ˈʌndəə ˈbʊʃl/ Che giấu tài năng
good company /gʊd ˈkʌmpəni/ Tính cách hòa đồng
good sense of humour /gʊd sɛns əv ˈhjuːmə/ Có khiếu hài hước
introvert /ˈɪntrəʊˌvɜːt/ Người hướng nội
laid-back /leɪdbæk/ Thư thái, ung dung
to lose one’s temper /tə luːz wʌnz ˈtɛmpə/ Nóng nảy, dễ bực mình,
narrow minded /ˈnærəʊ ˈmaɪndɪd/ Hẹp hòi, nhỏ nhen
painfully shy /ˈpeɪnfʊli ʃaɪ/ Rất rụt rè
to put others first /tə pʊt ˈʌðəz fɜːst/ Biết suy nghĩ cho người khác
quick-tempered /kwɪkˈtɛmpəd/ Dễ nóng nảy
reserved /rɪˈzɜːvd/ Kín đáo, dè dặt
self-assured /sɛlfəˈʃʊəd/ Tự tin
self-centred /sɛlfˈsɛntəd/ Ích kỷ
self-confident /sɛlfˈkɒnfɪdənt/ Tự tin
self-effacing /sɛlfɪˈfeɪsɪŋ/ Khiêm tốn
to take after /tə teɪk ˈɑːftə/ Trông giống người nào đó (thường nói về người trong gia đình)
thick-skinned /ˈθɪkˈskɪnd/ Mặt dày, trơ, lì
trustworthy /ˈtrʌstˌwɜːði/ Đáng tin cậy
two-faced /ˈtuːˈfeɪst/ Hai mặt, không đáng tin cậy

 

từ vựng IELTS people

confident /ˈkɒnfɪdənt/ tự tin
awkward /ˈɔːkwəd/ khó chịu
put up a façade /pʊt ʌp ə fɑːçeɪd/ giả vờ một điều gì đó
a control freak  kənˈtrəʊl friːk/ muốn tự mình làm mọi việc
an eye for detail /ən   ˈdiːteɪl/ đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo
reliable and dependable /rɪˈlaɪəbl ənd dɪˈpɛndəbl/ được tin tưởng và không làm ai thất vọng
punctuality /ˌpʌŋktjʊˈælɪti/ đến đúng giờ
disretfuspecl /disretfuspecl/ bất lịch sự
a negative trait  ˈnɛgətɪv treɪt/ một đặc điểm tiêu cực
parental way /pəˈrɛntl weɪ/ cư xử theo cách của người  lớn
interpersonal skills /ˌɪntəˈpɜːsən(ə)l skɪlz/ nói chuyện tử tế với người khác
empathetic /empathetic/ hiểu cảm xúc của ai đó
generous listener /ˈʤɛnərəs ˈlɪsnə/ dành thời gian lắng nghe người khác nói
considerate /kənˈsɪdərɪt/ tốt bụng và chu đáo
insecure /ˌɪnsɪˈkjʊə/ nhút nhát, không tự tin
moody /ˈmuːdi/ tâm trạng
supportive /səˈpɔːtɪv/ sẵn sàng giúp đỡ
cheerful /ˈʧɪəfʊl/ vui vẻ
ambitious /æmˈbɪʃəs/ có nhiều tham vọng
outgoing /aʊtˈgəʊɪŋ/ thoải mái, thân thiện
considerate /kənˈsɪdərɪt/ suy nghĩ thận trọng
adventurous /ədˈvɛnʧərəs/ ưa mạo hiểm

III. Từ vựng IELTS Character

Encouraging  /ɪnˈkʌr.ɪ.dʒɪŋ/ Khuyến khích, làm cho can đảm
Intellectual  /ˌɪn.təlˈek.tʃu.əl/ Hiểu biết rộng
Witty  /ˈwɪt.i/ Hài hước
Dependable  /dɪˈpen.də.bəl/ Đáng tin cậy
Self-reliance  /ˈself·rɪˈlɑɪ·əns/ Tự lực, độc lập
Talented  /ˈtæl.ən.tɪd/ Tài năng
Diligent  /ˈdɪl.ɪ.dʒənt/ Siêng năng
Meticulous  /məˈtɪk.jə.ləs/ Tỉ mỉ
Eager  /ˈiː.ɡər/ Háo hức
Modest  /ˈmɒd.ɪst/ Khiêm tốn
Talkative  /ˈtɔː.kə.tɪv/ Hay nói
Enthusiastic  /ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/ Nhiệt tình
Sociable  /ˈsəʊ.ʃə.bəl/ Có tính quảng giao
Cheerful  /ˈtʃɪə.fəl/ Vui vẻ
Considerate  /kənˈsɪd.ər.ət/ Ân cần, chu đáo
Pessimistic /ˌpɛsɪˈmɪstɪk/ Bi quan
Rude /ruːd/ Thô lỗ
Insensitive /ɪnˈsɛnsɪtɪv/ Nhạy cảm
Stingy /ˈstɪnʤi/ Keo kiệt
Deceitful /dɪˈsiːtfʊl/ Không trung thực
Arrogant /ˈærəʊgənt/ Kiêu căng
Bad-tempered /ˈbædˈtɛmpəd/
Xấu tính, dễ nổi nóng

II. Các dạng bài luyện tập IELTS chủ đề People, Personality, Character

từ vựng IELTS people

IELTS speaking part 1 – Style questions

Examiner:  Do you enjoy meeting new people?

Minna: Yes, I do, but I admit that it does depend on the context. For example, if I am with a group of life long friends as well, I feel more confident and relaxed than if I am alone, when I feel more timid and awkward.

I think that at work I try to put up a façade of being professional and in control although underneath the surface I am paddling like a swan.

Examiner: Would you describe yourself as a sociable person?

Mario: I’d like to say so, as I am always happy to get involved in organising parties and gatherings – indeed I can be a bit of a control freak, as I have an eye for detail. However, I would be more than delighted to be described as reliable and dependable as we all need friends we can rely on.

I have known my best friends since school, and we trust each other completely and pick up where we left off each time we see each other.

Examiner: Are you usually punctual or late?

Judy:  That’s a great question! Every year I make a resolution to be on time for both work and social meetings, but I have a terrible habit of always being slightly late.

I know that punctuality is a virtue and I am always embarrassed by being a bad time keeper, especially when I understand that being late is rude and disrespectful. I will keep working on improving this negative trait.

IELTS speaking part 2 – Style question

Describe a person you would like to be similar to. You should say

  • Who this person is?
  • What this person does?
  • What qualities this person has and explain why you would like to be similar to this person?

Edin: I’d like to talk about a teacher who is Head of Pastoral care at a school I used to go to. Pastoral duties revolve around the mental and social health of students more than the academic side but of course, the two work in tandem.

This lady, Mrs Butler, has held this job for more than a decade, and she is inspiring in her attention to detail and caring personality.

It is her job to interact with students, in a relaxed, almost parental way and create the kind of atmosphere where they can trust her, and share any problems and issues they may have.

As part of her duties, she would liaise between the students and other members of staff, education, and healthcare professional bodies, and parents as needed.

The interpersonal and communication skills required for this role are very demanding  and take a long time to learn if not acquired naturally.

Mrs. Butler is enormously empathetic, she really understands emotion and is a great and generous listener and I believe these are all key qualities that are important to emulate.

I think that interacting with students and colleagues at work can present many challenges and an understanding of human characteristics, even the psychology, of how people think and respond to each other is more and more important.

I would love to be considered as caring, considerate, and reliable as she is and she is really one of those rare people who can connect with anyone, anywhere.

từ vựng IELTS people

IELTS speaking part 3 Style question

Examiner:  How do you think the personalities of men and women vary?

Sergi: It is often said that men can be more opinionated and less empathetic than women and it is true that this is often a male stereotype.

However, compared to previous generations, many men today are more in touch with their feelings, less moody and are much more aware of the challenges faced by regarding juggling a family and parenthood.

Examiner: How do companies try to assess the personalities of people who are applying for jobs?

Alice: Rather than a traditional interview nowadays, many companies demand high grades in psychometric tests which have been designed to test character in order to select candidates who are compatible with the company mentality.

Whilst these tests may highlight insecure or weaker candidates, I am not convinced that it is the most effective way to judge personality.

Examiner: Why do you think they do this?

Aloic: In my opinion, these tests are used to save time as most jobs today attract numerous applicants and it must be hard to choose the strongest and most suitable.

That said, to be defined by an algorithm or computer program is terrifying and critics suggest that it cannot effectively determine those with good communication skills or natural leaders.

Đây là một chủ đề rất thân thuộc và từ vựng cũng rất đa dạng. Vì con người có vô vàn tính cách khác nhau, Patado mong rằng bạn sẽ học thêm được nhiều từ hữu ích để áp dụng vào phần thi của mình. Và hãy nhớ trên mỗi chặng đường bạn cần luyện tập thường xuyên bằng cách làm các bài test online.

Nếu bạn có bất kì băn khoăn nào trong việc học Tiếng Anh, hãy liên hệ với Patado để nhận được sự hỗ trợ tận tình về lộ trình học phù hợp nhất cho bản thân.

BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay