Vocab & Grammar

Bí quyết “ăn” điểm tối đa cùng bộ từ vựng IELTS Physical Appearance

Đề thi IELTS luôn đòi hỏi bạn vừa đáp ứng được trình độ chuyên môn, vừa phải thể hiện được cái tôi của chính mình. Những từ vựng thông thường hầu như ai cũng biết nhưng từ vựng nào áp dụng vào bài để đạt được điểm cao thì lại là một câu hỏi khó. Để có thể giải đáp được vấn đề này, Patado mang đến cho bạn bộ từ vựng IELTS cực hữu ích chủ đề Physical Appearance. 

Hãy take note ngay những từ mới nhé!

Trọn bộ từ vựng IELTS theo chủ đề phổ biến nhất năm 2021
Từ vựng IELTS chủ đề Books & Films

I. Từ vựng IELTS Topic Physical Appearance

Figure /ˈfɪgə/ Vóc dáng
Beautiful Figure /ˈbjuːtəfʊl ˈfɪgə/ Dáng đẹp
Slim Figure /slɪm ˈfɪgə/ Mảnh mai
Hourglass Figure /ˈaʊəglɑːs ˈfɪgə/ Vóc dáng đồng hồ cát
Well Built /wɛl bɪlt/ Vạm vỡ
Dress smartly /drɛs ˈsmɑːtli/ Ăn mặc bảnh bao
Get Done up /gɛt dʌn ʌp/ Ăn diện cho đẹp
Complexion /kəmˈplɛkʃən/ Nước da
Fair Complexion /feə kəmˈplɛkʃən/ Da trắng
Pointed face /ˈpɔɪntɪd feɪs/ Mặt cằm V-line
Round face /raʊnd feɪs/ Mặt tròn
Oval face /ˈəʊvəl feɪs/ Mặt trái xoan

 

từ vựng ielts physical appearance

cropped hair /krɒpt heə/ Tóc cắt rất ngắn
disheveled hair /dɪˈʃɛvəld heə/ Đầu tóc bù xù
fair hair /feə heə/ Tóc nhuộm màu sáng
to be good looking /tə bi gʊd ˈlʊkɪŋ/ Ưa nhìn
to be hard of hearing /tə bi hɑːd əv ˈhɪərɪŋ/ Bị lãng tai
in his/her 30s/40s /ɪn hɪz/hɜː 30ɛs/40ɛs/ Ở độ tuổi ngoài 30, 40
scruffy /ˈskrʌfi/ Ăn mặc luộm thuộm
complexion /kəmˈplɛkʃən/ Nước da đẹp
medium height /ˈmiːdiəm haɪt/ Chiều cao trung bình
pointed face /ˈpɔɪntɪd feɪs/ Khuôn mặt nhọn
shoulder-length hair /ˈʃəʊldəlɛŋθ heə/ Tóc ngang vai
slender figure /ˈslɛndə ˈfɪgə/ Thân hình mảnh khảnh (cao và gầy)
slim figure /slɪm ˈfɪgə/ Hình dáng mảnh mai (hấp dẫn)
thick hair /θɪk heə/ Tóc dày
to be well-turned out /tə bi wɛltɜːnd aʊt/ Sáng sủa thông minh
youthful appearance /ˈjuːθfʊl əˈpɪərəns/ Vẻ ngoài trẻ khỏe

II. Một số động từ/cụm động từ chủ đề Physical Appearance

 • To make up (v): To use cosmetics – trang điểm

E.g: She always spends hours making up before going out.

 • To bear a striking resemblance (phrasal verb): to look very similar to – trông giống

E.g: I’ve always thought she bears a striking resemblance to someone on TV.

 • To be getting on a bit (phrasal verb): to be getting old – trở nên già đi

E.g: My father’s getting on a bit about 60s years old.

 • To go grey (v): to have hair that is turning grey – tóc ngả màu (chỉ sự già đi)

E.g: We all go grey when we get older.

 • To grow old gracefully (phrasal verb): to act in a way that embraces the fact you are getting older – chấp nhận sự già đi

E.g: I think we just need to grow old gracefully and not worry too much about how we look 

 • To look young for your age (phrasal verb): to look younger than you are – trông trẻ hơn tuổi

E.g: He looks very young for his age.

 • To lose one’s figure (phrasal verb): to have a figure that has lost its toned shape – mất nét/dáng

E.g: We start to lose our figure comparing to the time when we were young.

 • To never have a hair out of place (phrasal verb): perfectly styled hair – tóc tai gọn gàng

E.g: She always takes pride in her appearance that she never has a hair out of place.

 • To wear glasses (v): to use spectacles – đeo kính

E.g: He wears glasses and always seems to have a different pair on every time I see her.

III. Idioms liên quan tới chủ đề 

từ vựng ielts physical appearance

 • To dress up to the nines (id): to dress very smartly or glamorously – mặc đẹp

E.g: I really don’t see the point in getting dressed up to the nines unless you’re going somewhere special.

 • To get done up (id): to dress smartly – mặc chỉnh chu

E.g: Some people get done up just to go to the shops.

IV. Cụm tính từ thuộc Physical Appearance

 • To be fair-skinned (adj): light skinned – da sáng màu

E.g: He’s also quite fair-skinned compared to me.

 • To be good looking (adj): to be attractive – ưa nhìn

E.g: It seems women especially are taken more seriously if they are good looking.

 • Scruffy (adj): dressed untidily – luộm thuộm

E.g: You shouldn’t go out looking scruffy.

 • Middle-aged (adj): approximately between 45-65 – trung niên

E.g: She’s middle-aged but she looks very young.

 • To be overweight (adj): to weigh more than is regarded as healthy – béo

E.g: She’s a little overweight, I suppose but not too much.

 • To be well-built (adj): to be muscular – cơ bắp

E.g: He still does lots of exercise and is quite well-built.

V. Dạng bài tập ôn thi IELTS theo chủ đề 

Part 1-style questions

Examiner: Do you look like any other people in your family?

Carlo: No … not at all … take my brother for example … he has short cropped hair and has quite a pointed face … he’s also quite fair-skinned compared to me …

Examiner: Tell me about your family.

Andrea: My father’s getting on a bit … he’s in his 60s … but he looks very young for his age … he still does lots of exercise and is quite well-built …

Examiner: What does your best friend look like?

Mandy: She’s the same age as me … she has shoulder-length hair … fair hair … she has a slim figure and is medium height …

Part 2-style task

Describe a person whose appearance you like. You should say

 • who this person is
 • what their relationship is to you
 • what they look like

and say what it is about their appearance you like.

Monique:  OK … I’d like to talk about my aunt … her name’s Marta and she’s quite a character … she’s middle-aged but has a very youthful appearance … she’s a little overweight I suppose but not too much … she has a friendly round face framed by thick blonde hair … she has a lovely complexion and she’s always well-turned out … she actually always looks like she’s going out for the evening to somewhere special … there’s never a hair out of place … I’ve always thought she bears a striking resemblance to someone on TV … I can’t remember the name now … she wears glasses and always seems to have a different pair on every time I see her … I like the way she looks because she wears clothes that are right for her age and manages to look glamorous without it looking like she’s too done up … yes … I’ll be happy if I look like her when I’m her age …

Part 3-style questions

Examiner:  Is it important to dress well whenever we go out?

Mark: It depends where you’re going … I know some people get done up just to go to the shops … but I don’t see the point … you shouldn’t go out looking scruffy with disheveled hair but I really don’t see the point in getting dressed up to the nines unless you’re going somewhere special …

Examiner: Do people worry too much about their appearance as they get older?

Mira: I’m sure they do … yes … but it happens to all of us doesn’t it … we all go grey eventually and get hard of hearing … we start to lose our figure … that’s why plastic surgery is so popular … personally I think we just need to grow old gracefully and not worry too much about how we look …

Examiner: Is attractiveness a quality worthwhile aiming for?

Phoebe: I’d like to say no … it shouldn’t matter what we look like in terms of our physical appearance … but unfortunately it seems women especially are taken more seriously if they are good looking with a slender figure with perfect make up and so on …

Dù bạn có thu nạp bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu từ vựng IELTS nhưng không rèn luyện thì cũng sẽ không mang lại kết quả. Chính vì vậy để đạt được mục tiêu của mình bạn cần có hướng đi cụ thể, từng giai đoạn mình cần phải làm gì. Đây là một chặng đường phải có chuẩn bị kĩ càng thì mới hái được trái ngọt. Những bài test online sẽ giúp bạn xác định được khả năng của mình, từ đó phát huy điểm mạnh và bổ sung những phần mình còn thiếu.

Hãy là một người học thông minh, Patado sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên con đường phía trước. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để có được sự tư vấn tốt nhất!

BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay