Test trình độ

Patado cung cấp các bài kiểm tra miễn phí giúp bạn có thể đánh giá trình độ tiếng anh của mình và lựa chọn khóa học phù hợp. Các bài kiểm tra được chia theo kỹ năng nghe, đọc, ngữ pháp, từ vựng theo trình độ khác nhau.

[LIVE] IELTS SPEAKING TEST

 • Bài kiểm tra sẽ được thực hiện trực tiếp với Giáo Viên của Patado
 • Bài kiểm tra gồm 3 Part và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và kết quả được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình Speaking với Giáo Viên

Chi tiết

LISTENING IELTS FOUNDATION – LEVEL A1 – B2

 • Bài kiểm tra gồm 4 sections và có 25 câu và thời gian làm bài là 30p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ nghe hiểu tiếng anh.

Chi tiết

READING IELTS FOUNDATION – LEVEL A1 – B2

 • Bài kiểm tra gồm 32 câu và thời gian làm bài là 45p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng anh.

Chi tiết

IELTS LISTENING LEVEL 4.5 TEST (MINI TEST)

 • Bài kiểm tra gồm 2 sections và có 20 câu và thời gian làm bài là 20p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ nghe hiểu tiếng anh.

Chi tiết

IELTS READING LEVEL 4.5 TEST (MINI TEST)

 • Bài kiểm tra gồm 13 câu và thời gian làm bài là 20p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng anh.

Chi tiết

TOEIC FULL READING TEST

 • Bài kiểm tra gồm 100 câu và thời gian làm bài là 75p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng anh.

Chi tiết

TOEIC FULL LISTENING TEST

 • Bài kiểm tra gồm 100 câu và thời gian làm bài là 45 phút.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra về kỹ năng nghe hiểu tiếng anh.

Chi tiết

TOEIC MINI TEST

 • Bài kiểm tra gồm 52 câu và thời gian làm bài là 40 phút.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra về kỹ năng nghe và đọc hiểu tiếng anh.

Chi tiết

Bài Test Trung Học Phổ Thông

 • Bài kiểm tra gồm 50 câu và thời gian làm bài là 60 Phút.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ đọc hiểu Tiếng Anh 01

 • Bài kiểm tra gồm 20 câu và thời gian làm bài là 20p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ đọc hiểu Tiếng Anh 02

 • Bài kiểm tra gồm 16 câu và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ ngữ pháp Tiếng Anh 01

 • Bài kiểm tra gồm 20 câu và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ kiến thức về ngữ pháp tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ ngữ pháp Tiếng Anh 02

 • Bài kiểm tra gồm 20 câu và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ kiến thức về ngữ pháp tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra từ vựng Tiếng Anh 01

 • Bài kiểm tra gồm 20 câu và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ kiến thức về từ vựng tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra từ vựng Tiếng Anh 02

 • Bài kiểm tra gồm 20 câu và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ kiến thức về từ vựng tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ nghe tiếng Anh 01

 • Bài kiểm tra gồm 12 câu và thời gian làm bài là 10p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra về kỹ năng nghe hiểu tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ nghe tiếng Anh 02

 • Bài kiểm tra gồm 12 câu và thời gian làm bài là 10p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra về kỹ năng nghe hiểu tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ tiếng Anh giao tiếp 01

 • Bài kiểm tra gồm 12 câu và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ tiếng Anh giao tiếp 02

 • Bài kiểm tra gồm 12 câu và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ tiếng anh.

Chi tiết

  Đăng ký nhận lộ trình học
  ngay hôm nay