Test trình độ

Patado cung cấp các bài kiểm tra miễn phí giúp bạn có thể đánh giá trình độ tiếng anh của mình và lựa chọn khóa học phù hợp. Các bài kiểm tra được chia theo kỹ năng nghe, đọc, ngữ pháp, từ vựng theo trình độ khác nhau.

Kiểm tra trình độ đọc hiểu Tiếng Anh 01

 • Bài kiểm tra gồm 20 câu và thời gian làm bài là 20p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ đọc hiểu Tiếng Anh 02

 • Bài kiểm tra gồm 16 câu và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ ngữ pháp Tiếng Anh 01

 • Bài kiểm tra gồm 20 câu và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ kiến thức về ngữ pháp tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ ngữ pháp Tiếng Anh 02

 • Bài kiểm tra gồm 20 câu và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ kiến thức về ngữ pháp tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra từ vựng Tiếng Anh 01

 • Bài kiểm tra gồm 20 câu và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ kiến thức về từ vựng tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra từ vựng Tiếng Anh 02

 • Bài kiểm tra gồm 20 câu và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ kiến thức về từ vựng tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ nghe tiếng Anh 01

 • Bài kiểm tra gồm 12 câu và thời gian làm bài là 10p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra về kỹ năng nghe hiểu tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ nghe tiếng Anh 02

 • Bài kiểm tra gồm 12 câu và thời gian làm bài là 10p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra về kỹ năng nghe hiểu tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ tiếng Anh giao tiếp 01

 • Bài kiểm tra gồm 12 câu và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ tiếng anh.

Chi tiết

Kiểm tra trình độ tiếng Anh giao tiếp 02

 • Bài kiểm tra gồm 12 câu và thời gian làm bài là 15p.
 • Đánh giá trình độ và đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ tiếng anh.

Chi tiết

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay