Vocab & Grammar

Tổng hợp từ vựng và bài mẫu IELTS Speaking chủ đề Từ thiện – Charity

Trong xã hội hiện nay vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh, những mảnh đời khó khăn cần được giúp đỡ. Mỗi ngày, vẫn có những nhà hảo tâm, những người tốt mang những yêu thương đi sẻ chia cho những số phận đó. Đó là hoạt động từ thiện – một trong những hoạt động tích cực đang được lan rộng hiện nay. Hôm nay cùng Patado đến với chủ đề Từ thiện để bổ sung vốn từ về chủ đề này cũng như tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bạn nhé.

Nằm lòng cách học 100 từ vựng Tiếng Anh mỗi ngày hiệu quả tại nhà

Tổng hợp các Bài tập IELTS thi thử và chính thức

Từ vựng chủ đề “Từ thiện”

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
associations /əˌsəʊsiˈeɪʃn/ hiệp hội
altruism /ˈæltruɪzəm/ lòng vị tha
blind /blaɪnd/
care /keə(r)/ quan tâm
cooperation /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/ sự hợp tác
contribute /kənˈtrɪbjuːt/ đóng góp
contribution /ˌkɒntrɪˈbjuːʃn/ sự đóng góp
deaf /def/ điếc
donation /dəʊˈneɪʃn/ quyên góp
dumb /dʌm/ câm
generosity /ˌdʒenəˈrɒsəti/ rộng lượng
giving /ɡɪv/ cho đi
help /help/ cứu giúp
homeless /ˈhəʊmləs/ vô gia cư
injustice /ɪnˈdʒʌstɪs/ sự bất công
organization /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn/ cơ quan tổ chức
orphan /ˈɔːfn/ mồ côi
philanthropy /fɪˈlænθrəpi/ lòng thương người
raise money /reɪz ˈmʌni/ quyên góp tiền
rescue /ˈreskjuː/ giải thoát
social work /ˈsəʊʃl wɜːk/ công tác xã hội
street children /striːt tʃɪldrən/ trẻ em đường phố
sponsor /ˈspɒnsə(r)/ nhà tài trợ
support /səˈpɔːt/ ủng hộ
underprivileged /ˌʌndəˈprɪvəlɪdʒd/ không may
transparent /trænsˈpærənt/ trong sạch
Hoạt động từ thiện

Hoạt động từ thiện

Những cụm từ thường gặp liên quan đến chủ đề “Từ thiện”

Cụm từ Nghĩa
given them money periodically quyên góp tiền định kỳ
helping in some small way giúp đỡ bằng một số cách đơn giản
organisation charity events sự kiện tổ chức từ thiện
raise money quyên góp tiền
aside a small portion of my income dành một phần nhỏ thu nhập của tôi
dedicated to the preservation of ___ dành riêng cho việc bảo tồn ___
founded in ___ thành lập ở ___
rely heavily upon donations phụ thuộc rất nhiều vào sự đóng góp
the money they give is used to ___ số tiền quyên góp được sử dụng để ___
give to charity mang đi từ thiện
get involved tham gia
make the world a better place làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề Từ thiện – Charity

Đề bài: “Describe a charity.”

(Nguồn: ted-ielts.com)

Đầu tiên, bạn cần phác thảo những ý chính cho bài test của mình, các bạn có thể tham khảo mẫu dàn ý sau:

  • what the charity doeshoạt động từ thiện đó làm những gì
  • why you are interested in this charitytại sao bạn lại hứng thú với hoạt động từ thiện đó
  • how this charity raises moneycách để hoạt động từ thiện đó gây quỹ
  • and explain whether you think it is important for people to get involved in charity work.và giải thích nếu như bạn nghĩ việc tham gia các hoạt động từ thiện là cần thiết đối với mọi người.

Dưới đây là ví dụ một bài IELTS Speaking cụ thể:

There is one charity that is important to me above all others. It is called the Whale and Dolphin Conservation Society and I have given them money periodically since I was a small child.

All my life, I have been in love with the sea and the incredible animals that live there. When I was young, my mum and dad paid for a subscription to this charity, and so they would send me pictures and videos about whales. I loved the feeling of helping in some small way. Later, I would organize charity events to raise money for them, and finally when I was an adult I would just set aside a small portion of my income to go to that charity.

The Whale and Dolphin Conservation Society is dedicated to the preservation of whales and dolphins, as its name suggests. It is a global charity but was founded in the UK. When I was young, I was fascinated by its work protecting whales off the western coast of Canada and the United States, but its work extends well beyond that because of the migratory nature of these animals.

They raise their money in different ways but rely heavily upon donations from people. They also let people adopt a whale or dolphin, which essentially means that they pay to follow that animal’s life and the money they give is used to fund its protection. This lets people feel that they are responsible for the creature’s welfare, giving them a more personal relationship.

I think that it is really important to give to charity or get involved in some way. Most people live selfish lives focused on their own well-being, but giving to others or helping animals is far more rewarding and ultimately helps to make the world a better place.  

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 chủ đề Từ thiện – Charity

(Nguồn: Ieltsliz.com)

1. Do you think charities are important?

Yes, I do. In some countries, there is no welfare system so the only form of assistance which poor people or disables people can get is from charities. For example, some of the local charities around here provide food, clothing and even education support for needy people which really helps to get them back on their feet. So,without help from charities, these people would have very serious problems.

2. Do you think children should be made to do volunteer work as part of their school curriculum?

That’s an interesting question. I think it is great for children to take part in charity work so they can learn about helping people and also understand what it means to be part of a community. However, I don’t think it should be obligatory for them. When children are forced to do something, they often become resentful which would result in them possibly not doing that kind of work later in life. If schools could encourage them to do charity work as an out of school activity, which is not compulsory, that would be better and would encourage them to continue helping others when they’re older.

3. If you could donate a large amount of money to any charity, what would it be?

I suppose I would go for an international charity that either deals in providing much needed medical care to developing countries or a charity that champions human rights on a global scale such as Amnesty International. These types of charities are able to help so many people around the world and for me it would be rewarding to think that my money has helped so many. Also these charities deal in the fundamental needs of life, which I think everyone is entitled to, so I would certainly choose them.

Trên đây là tổng hợp từ vựng cũng như bài mẫu IELTS Speaking chủ đề Từ thiện – Charity. Hy vọng rằng sau khi tham khảo bài viết này, bạn sẽ biết cách phát triển ý cho bài thi của mình. Patado chúc bạn luôn tự tin trong các phần thi và đạt được kết quả mong muốn nhé!

BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay