Vocab & Grammar

i have to study hard | Trung tâm luyện thi IELTS PATADO

Tham khảo thêm:

Đề bài: Dùng câu điều ước để viết lại câu dưới đây

Câu 1: i have to study hard

-> I wish ………………………… 

Đáp án: I wish I didn’t have to study

Câu 2: We had a lot of homework yesterday.

 -> I wish ……………… 

Đáp án: I wish we hadn’t had a lot of homework yesterday

Câu 3: It is raining heavily.

-> I wish …………………………… 

Đáp án: I wish it didn’t rain heavily

Câu 4: It was cold last night. . 

-> I wish ………………………… 

Đáp án: I wish it hadn’t been cold last night

Câu 5: They work slowly. 

-> I wish ……………………………… 

Đáp án: I wish they didn’t work slowly

Câu 6: She doesn’t join in the trip. 

-> I wish ……………………… 

Đáp án: I wish she joined in the trip

Câu 7: I am not good at English. 

-> I wish ………………………… 

Đáp án: I wish I were good at English

Câu 8: He studies badly. 

-> I wish ……………………………… 

Đáp án: I wish he didn’t studied badly

Câu 9: He doesn’t like playing sports. 

-> I wish ………………… 

Đáp án: I wish he liked playing sports

Câu 10: I don’t have a computer. 

-> I wish ………………………… 

Đáp án: I wish I had a computer

Câu 11: Today isn’t a holiday. 

-> I wish ………………………… 

Đáp án: I wish today were a holiday

Câu 12: I can’t sing this song. 

-> Viết lại câu với “wish”:  ________________________

Đáp án: I wish I could sing this song.

Câu 13: He was punished by his mother. 

-> Viết lại câu với “wish”:  _________________________

Đáp án: I wish he hadn’t been punished by his mother

Câu 14: They won’t come here again. 

-> Viết lại câu với “wish”:  ________________________

Đáp án: I wish they would come here again

Câu 15: He won’t go swimming with me. 

-> Viết lại câu với “wish”:  _________________________

Đáp án: I wish I he would go swimming with me

Câu 16: We didn’t understand them. 

-> Viết lại câu với “wish”:  __________________________

Đáp án: We wish we had understood them

Câu 17: I will be late for school. 

-> Viết lại câu với “wish”: __________________________ 

Đáp án: I wish I wouldn’t be late for school

Câu 18: The bus was late today. 

-> Viết lại câu với “wish”:  _________________________

Đáp án: I wish the bus hadn’t been late today

Câu 19: She doesn’t like this place. 

-> Viết lại câu với “wish”:  __________________________

Đáp án: I wish she liked this place

Câu 20: These students talked too much in class. 

-> Viết lại câu với “wish”:  __________________________

Đáp án: I wish these students hadn’t talked too much in class

Câu 21: I can’t play basketball. 

-> Viết lại câu với “wish”:  ____________________________

Đáp án: I wish I could play basketball

Để làm được bài tập này các bạn phải nắm vững được cấu trúc các câu điều ước (loại 1,2,3), các bạn có thể tham khảo trong các bài viết trước mà Butbi đã chia sẻ.

5/5 - (1 bình chọn)
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

    Đăng ký nhận lộ trình học
    ngay hôm nay